miniBODKA urgent assistance to children

12 ŽIVOTOV ako forma zážitkového, rodinného tábora, alebo rekondično-liečebného pobytu počas celého roka pre deti? A prečo nie? Hravá a hlavne zážitková forma práce, skvelá a rodinná atmosféra, krásne prostredie a moderné výukové metódy zaručia úspešnosť. Deti po návrate nepovedia spolužiakom: boli sme na liečení, ale: boli sme na takom miniTÁBORE v miniBODKE kde sme zažili...  :)

My dospeláci začínajúc nami, pokračujúc vedením škôl, zariadení náhradnej starostlivosti, miest a obcí, krízových stredísk, pestúnov, profesionálnych rodičov, centier pre rodiny, liečebných zariadení a pod. vieme, že deťom v prvom rade poskytujeme pomoc a podporu, aby mohli viesť plnohodnotný život. My sme zvolili aj túto formu pomoci, pretože má vynikajúce výsledky. Program 12ŽIVOTOV je náš autorský program a najväčšou jeho výhodu je, že nemá žiadne negatívne dopady. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 LIVES as a form of adventure, family camp, or reconditioning treatment throughout the year for children? And why not? Playful and especially experiential form of work, great and family atmosphere, beautiful environment and modern teaching methods guarantee success. The children will not tell their classmates after returning: we were in treatment, but: we were on such a mini tablecloth in the mini point where we experienced ... :)

We adults starting with us, continuing to run schools, care facilities, towns and villages, crisis centers, foster parents, professional parents, family centers, treatment facilities and the like. we know that we give children first aid and support to lead a full life. We have also chosen this form of assistance because it has excellent results. The 12LIVES program is our authoring program and its biggest advantage is that it has no negative impact.


Skúsení pedagógovia 

a pracovníci v našom skvelom tíme

vedia, že deti musia byť v bezpečí a to 24 hodín denne. Musia sa vedieť s deťmi hrať a zároveň ich sprevádzať. Starostlivosť o deti je prioritou.

Experienced educatorsand the staff in our great team they know that children must be safe 24 hours a day. They have to be able to play with children and accompany them. Childcare is a priority.

Zážitkové hry, terapie, šport, pobyt v prírode 

a celodenné činnosti.

takmer 15 hodín denne frčíme nabití aktivitami a činnosťami po celý deň. Ukázalo sa, že tento projekt je pre deti najprijateľnejšou formou pomoci. 

Adventure games, therapyand all-day activities. almost 15 hours a day, we are charged with activities and activities throughout the day. This project has proved to be the most acceptable form of assistance for children.

Interaktivity

Nechýba možnosť zapojiť sa do všetkého čo súvisí s programom aj nutnou účasťou, ale aj dobrovoľnou. Okrem iného je možnosť zapojenia sa do  varenia, prania, upratovania, starostlivosť o zvieratká, záhradu, kosenie, údržba opravy areálu súvisiace s táborom, príprava areálu, práca s drevom a náradím, atď.

interactivity

There is also the opportunity to participate in everything related to the program and the necessary participation, but also voluntary. Among other things, there is the possibility of engaging in cooking, washing, cleaning, caring for animals, garden, mowing, maintenance of camp site-related repairs, site preparation, working with wood and tools, etc.

Fotogaléria

Môžete nám pomôcť pomáhať.

Posielajte na transparentný účet ľubovoľnú čiastku mesačne s heslom do poznámky: 12 ŽIVOTOV. IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX 

You can help us. Send any amount to the transparent account monthly with a password to the note: 

12 LIVES:  IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX 

© 2019 VESELÉ DETI miniBODKA Cintorínska 2, Šaľa 92705. Tvoríme pre vás s láskou už od roku 2007. Veríme, že úsmev a zážitky sú liekom pre každé dieťa. Tešíme sa, že sa vám u nás na táboroch páči a že máte aj cez nás viac dobrých zážitkov. Môžete si byť istí, že to tak zostane. -md-
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!